//exhibitions

Throughout the years, 59 artists from 10 countries have participated at the exhibitions held in the spaces of Art-hotel Panorama.previous exhibition:   beforeless in... Art 2022

current exhibition

menosless in... Art 2023

 • menosless in... Art poster
 • Alexander Klein
 • Aspa Skoulikaraki
  Aspa Skoulikaraki
 • Carla Chlebarov
 • Christine Panagiotaki
 • Giorgos Panagiotakis
 • Giorgos Tansarlis
 • Hans Peter Lermer
 • Irini Moysidoy
 • Jorgos Anestis
 • Loka Lang
 • Ludwig Klein
 • Maria Paschalidou
 • Nikos Pantis
 • Pavlos Vasiliadis
 • Ruud Mmatthes
 • Sofya Yechina
 • Thanassis Raptis
 • Tzina Archonta
 • Tzortzis tatavlalis
 • Ioannis Monogyios
 • Stavros Panagiotakis
 • Yanna Kali